OuderCommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal (peuteropvang) of gastouderbureau. Zij vertegenwoordigen alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.

Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.  Dankzij het medezeggenschaprecht (adviesrecht) van de oudercommissie dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie inspraak en dus invloed op diverse aspecten van de opvang.

Een oudercommissie adviseert de opvangorganisatie gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van de opvangorganisatie behandeld en worden adviezen geformuleerd.

De taken van de oudercommissie worden officieel vastgelegd in een medezeggenschapsreglement. Elke ouder die een kind op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang heeft of naar een gastouder brengt, kan in de oudercommissie van de betreffende locatie / het bijbehorende gastouderbureau plaats nemen. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. De oudercommissie van BSO de Zonnewijzer bestaat uit de volgende leden:

Haiko Monsma (ouder)
Jill Meijer (ouder)
Sander Datema (ouder)
Mark van Houttum (ouder)
Nanneke Pol (directeur)
Carola Bielderman (coördinator BSO)

Notulen oudercommissie 10 maart 2020
Notulen Oudercommissie 2 juli 2019