Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs door actief mee te praten. Elke school dient wettelijk een medezeggenschapsraad te hebben.

De medezeggenschapsraad (MR) op De Zonnewijzer bestaat uit twee geledingen: een oudergeleding en een personeelsgeleding. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen enerzijds het bevoegd gezag (bestuur) en anderzijds de ouders en de leerkrachten.

De MR kent de functies van voorzitter en secretaris, waarbij de invulling bij voorkeur wordt verdeeld over beide geledingen. De MR heeft drie soorten recht: instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. De MR komt vijf à zes keer per jaar bijeen en deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Als u vragen of opmerkingen heeft over beleid of andere schoolse zaken kunt u altijd terecht bij de 
oudergeleding van de MR van de school. Dit zijn Jitske van der Werf en Bert ter Horst. Dit kunt u persoonlijk doen of via de mail. Het mailadres van de MR is veranderd, u kunt uw vragen of opmerkingen nu mailen naar het volgende adres: zonnewijzer_mr@varietas.nl

De MR bestaat uit de volgende leden:
Leerkrachtgeleding:
-Anniek Smeenk
-Kevin Mulder
-Marieke Witteveen

Oudergeleding:
-Jitske van der Werf
-Bert ter Horst
-Hilde Dijcker

Zo werkt de MR & OR:

mr & or infographic

Jaarverslag 2022-2023 MR Kindcentrum de Zonnewijzer