Missie

Interconfessionele basisschool De Zonnewijzer biedt goed onderwijs door mensen, groot en klein, met en van elkaar te laten leren binnen de ruimte die zij nodig hebben. Om deze reden hanteren we de slogan:

‘Ruimte om te groeien.’

Daar willen we aan werken en staan we voor!

Waarden

De school heeft vijf waarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als medewerkers. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat De Zonnewijzer verstaat onder goed onderwijs en wat zij verwacht van medewerkers en ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school.

1.      Verwondering

Onder verwondering verstaan wij het bewust leren kijken en je laten verrassen door de kleine, gewone dingen om ons heen. We stimuleren een nieuwsgierige houding door middel van het stellen van vragen en het creëren van een uitdagende leeromgeving. We tonen een open houding ten aanzien van vernieuwing en ontwikkeling. De kinderen leren, zien en genieten van de omgeving, we leren de kinderen oog te hebben voor en vorm te geven aan mooie dingen.

 

2. Ruimte geven

Ieder mens is anders. Ieder heeft zijn eigen talenten, levensvisie en achtergrond. Wij willen elkaar de ruimte geven door ieders eigenheid en levensovertuiging te waarderen en te leren kennen. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek en staan stil bij verschillende ideeën en meningen naar aanleiding van levensvragen. Daarnaast wisselen wij ervaringen over geloof of levensvisie uit door middel van het aanbieden van verhalen, het leren kennen van symbolen en tradities van verschillende godsdiensten, waarbij we de rooms-katholieke en protestants-christelijke godsdienst als uitgangspunt nemen. Samen met team en ouders werken we aan een school waar:

–     iedereen zichzelf mag zijn;
–     het veilig is voor iedereen.

3. Integriteit

Door middel van het geven van het goede voorbeeld willen wij integer met elkaar omgaan. Zorgvuldig en respectvol omgaan met gevoelens van een ander door naar elkaar te luisteren en door met elkaar te praten op een opbouwende, eerlijke wijze.

4. Veiligheid

Op De Zonnewijzer kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn en zich geborgen voelen door middel van het uitspreken van waardering en het bespreekbaar maken van onderlinge meningsverschillen.

5. Verantwoordelijkheid

Het geven, nemen en voelen van verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling, de ontwikkeling van de school als gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Dit uit zich door stil te staan bij verdrietige en blije situaties, door te zorgen voor elkaar en door het helpen en ondersteunen van elkaar.